ความเป็นมาของสับปะรดภูแลเชียงราย

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเอนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้นำหน่อพันธ์ สับปะรดภูเก็ต ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ควีนจากจังหวัดภูเก็ต มาปลูกครั้งแรกที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ของสับปะรดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดีสับปะรดนางแล
แต่ด้วยปัจจัย ทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์ ทําให้สับปะรดที่ปลูกได้ในแหล่งภูมิศาสตร์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดภูเก็ต คือขนาดผลเล็ก รูปร่างทรงกลม จุกใหญ่ ตั้งตรง  รับประทานได้ทั้งเนื้อและแกน หวาน กรอบ อร่อย ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อสับปะรดดังกล่าวว่า ” สับปะรดภูแล ” โดยการนําเอาชื่อ ” ภูเก็ต ” ซึ่งเป็นแหล่งปลูกเดิมมาผสมคํากับแหล่งปลูกใหม่คือ ” นางแล ” และขยายพื้นที่ การปลูกครอบคลุมสามตําบล คือ ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตําบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตําบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ  เชิงเขา เนินเขา และภูเขาสูง อยู่ในด้านทิศตะวันตก อันเป็นแหล่งกําเนิดลําห้วยหลายสายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ  พื้นที่มี ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลยี่ประมาณ 400 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบาย แต่มีอากาศหนาวในฤดูหนาว  ประกอบ กับสภาพพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มีความลาดเอียง ทําให้การปลูกสับปะรดในพื้นที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรครากเน่า   ลักษณะของดิน ระบายน้ำได้ดี  การซึมซับของน้ำอยู่ในระดับปานกลาง การไหลบ่าของน้ำผิวดินอยู่ในระดับปานกลางถึงเร็ว  ระดับน้ำใต้ดิน ไม่ลึก   และดินมีแร่ธาตุตา่งๆ เช่น  ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม คาร์บอน  ไนโตรเจน     ลักษณะภูมิอากาศ  มีอณุหภูมิเฉลี่ย  24 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย 1757.4 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 140 วันในหนึ่งปี ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยร้อยละ 76

สับปะรดภูแลเชียงราย ( Chiangrai Phulae Pineapple ) หมายถึง สับปะรดในกลุ่มควีน ซึ่งปลูกในตําบล นางแล ตาํบลท่าสุด และตําบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลักษณะทางกายภาพ

  • ผล ขนาดเล็ก มีน้ําหนักตั้งแต่ 150 กรัม – 1000 กรัม ความยาวของจุกโดยเฉลี่ย 1-1.5 เท่าของ ความยาวผล ตวัจุกมีลกัษณะชี้ตรง
  • ตาผล ตาเต่งตึงโปนออกมาจากผลอย่างเห็นได้ชัด
  • เปลือก เปลือกค่อนข้างหนา เหมาะสําหรับการขนส่งระยะไกล เมื่อสุกเปลือกผลจะมีสีเหลือง หรือเหลืองปนเขียว
  • เนื้อ เนื้อสีเหลือง กรอบ กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานได้
  • รสชาติ มีความหวานปานกลาง
  • ใบ ใบเรียวเล็ก สีเขียวอ่อนและมีแถบสีชมพูบริเวณกลางใบ ขอบใบมีหนามเรียงชิดติดกันตลอด ความยาวของใบ

ปัจจุบันสับปะรดภูแล เป็นสับปะรดที่นิยมทานกันอย่างแพร่หลายด้วยลักษณะพิเศษ หอม หวาน กรอบ อร่อย อย่างเป็นธรรมชาติ หากสนใจ สับปะรดภูแล สวนกัญญารัตน์ สามารถสั่งซื้อสับปะรดภูแล กับเราได้เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ